ဖိဖိဒုန်ကျွန်း

The Emerald of the Andaman Sea that the World Never Forgets

Phi Phi DonIslandwas ranked among the ten most beautiful islands of the world in the past, The island is made up of two world famous perfectly-curved bays,TonSaiBayandLohDalamBaywhich almost merge into one as the symbol ofPhiPhiIslandsknown around the world.Phi Phi DonIslandalso features several peaceful and beautiful bays and a prime dive site in theAndamanSea.

အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှနိုဝင်ဘာလ

ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 8.00 သို့ 15.00 နာရီ.

အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : Boats can be boarded at Chilad Cannal Pier in Krabi Town, 4 trips a day, at a fee of 450 baht, each.