วัดราชบพิธ

วัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกสร้างขึ้นใน 1869. รูปแบบของวัดที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี. คุณลักษณะที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นเสากลมรูปที่ฐานของเจดีย์ที่ดี. สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นการแสดงออกถึงการรวมกันที่ดีระหว่างไทยและการออกแบบตะวันตก.